Aus dem Album Bundesbank

Jens Weidmann

© All rights reserved